Magic Mirror Online แบบแสดงความคิดเห็น
Posted: Admin Date: 2018-01-16 13:42:11
IP: 124.121.220.216
 
   

Magic Mirror Online

>> คลิกที่นี่ <<

คำชี้แจง  :  นวัตกรรม Magic Mirror Online ของสหกรณ์ฯ

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการบริหารของสหกรณ์

จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตามขั้นตอน ดังนี้

 

วิธีการใช้งานสัญลักษณ์  QR-Code