สินเชื่อเพื่อสมาชิก
Posted: Administrator Date: 2018-05-10 11:07:25
IP: 110.169.76.40
 
   

เกณฑ์การให้กู้เงินสามัญสมาชิกสหกรณ์

ให้สมาชิกกู้เงินได้จำนวน  60 เท่าของเงินได้รายเดือน

รวมกับเงินประจำตำแหน่งหรือเงินวิทยฐานะ

เงินเพิ่ม สปช. / ชคบ. / ช.ร.บ. และเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว

แต่ต้องไม่เกิน  2,500,000  บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ทุนเรือนหุ้น (บาท) ให้กู้ได้ (บาท) งวดชำระ
120,000 500,000 - 700,000 300 งวด
180,000 701,000 - 800,000 300 งวด
230,000 801,000 - 1,000,000 300 งวด
280,000 1,001,000 - 1,200,000 300 งวด
320,000 1,201,000 - 1,500,000 300 งวด
360,000 1,501,000 - 2,000,000 300 งวด
420,000 2,001,000 - 2,500,000 300 งวด

>> สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 600,000 บาท  และอายุไม่เกิน  60 ปี  ต้องสมัครเป็นสมาชิก

     สสอค.(฿) หรือ สส.ชสอ.($) และ สฌ.สช.(#)

>> สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท  ต้องทำประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจ (@) ที่กำหนด

>> สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 1,500,000 บาท  ต้องสมัครเป็นสมาชิก สส.ชสอ.($) และ สสอค.(฿)

     * ผู้กู้เงินเมื่อหักชำระหนี้และภาระอื่น ๆ แล้วจะต้องมีเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 5% ของเงินเดือน

     * กรณีสมาชิกอายุ 57 ปีขึ้นไป  จะต้องคำนวณเงินได้หลังเกษียณประกอบการพิจารณาให้กู้

>> การส่งเงินชำระหนี้ไม่เกิน  300 งวด  ให้เสร็จสิ้นภายในอายุ  80 ปี

>> สมาชิกกู้เงินไม่เกิน  701,000 บาท  ผู้ค้ำประกัน  1 คน

>> สมาชิกกู้เงินตั้ังแต่  701,000 บาท  ผู้ค้ำประกัน  2 คน

>> สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 701,000 บาท  ผู้ค้ำประกัน  3 คน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป