ปันผล ร้อยละ 5.06
เฉลี่ยคืน ร้อยละ 11.00
ประจำปี 2564

 

Facebook  Line ออนไลน์เครือข่ายใยแมงมุม

 

โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ผ่านธนาคาร

>> เลขบัญชีธนาคาร <<

กรุงไทย 106-1-20455-3

ออมสิน 0-20229870330
 
 
 
ร้อยละ
5.75
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.50
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.75
 
สหกรณ์โรงเรียน
ร้อยละ 3
 
ทวีทรัพย์
ร้อยละ 3.5
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์

ณ 31 ธันวาคม 2564

 
จำนวนสมาชิก
  สามัญ 4,866   คน
  สมทบ 654   คน
รวม
5,520  
คน
   
เงินรับฝาก
ออมทรัพย์
262,155,304.44
 
สหกรณ์โรงเรียน
41,149,789.16
 
ออมทรัพย์ ATM
296,419.99
 
เงินฝากตามรอยพ่อ
61,005,299.53
 
เงินฝากเพื่อค้ำประกันเงินกู้
36,925,664.36
 

เงินฝากเพื่อความมั่นคง

11,802,427.55
 
เงินฝากปันผลสวัสดิการ
411,470.36
 
ออมทรัพย์พิเศษ
(ทวีทรัพย์)
18,209,000.00
 

ออมทรัพย์พิเศษ
(ทวีทรัพย์ 6)
500,000/3 ปี

139,376,700.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
1,666,444,893.49
 
สหกรณ์อื่น
180,000,000.00
 
เงินให้สมาชิกกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
55,636,261.25
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
12,748,695.25
 
เงินกู้สามัญ
3,892,134,128.25
 
เงินกู้พิเศษ
355,468,573.25
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
-
เริ่มนับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูล ณ ปัจจุบัน จำนวน/ราย
web counter
 
 
Next
Previous

     

วันที่ 4 มกราคม 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ส่วนราชการในชัยนาท
1. สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท...
2. สพป.ชัยนาท...
...(อ่านต่อคลิกที่นี่)

วันที่ 4 มกราคม 2565
ต้อนรับ
นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้จัดการใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด...
...(อ่านต่อคลิกที่นี่)


วันที่ 30 ธันวาคม 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
ร่วมการประชุมผู้บริหาร รักษาการโรงเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ประสานงาน
ทางการศึกษาวัดสิงห์...
...(อ่านต่อคลิกที่นี่)

     

27 ธันวาคม 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
มอบเงินสวัสดิการประกันสินเชื่อ
ให้กับทายาท นายบุณย์รัฐ มีสวัสดิ์
จำนวนเงิน 367,600 บาท

...(อ่านต่อคลิกที่นี่)

25-26 ธันวาคม 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
เข้าร่วมประชุม “การบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อของสหกรณ์
ตามกฎกระทรวงและประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563ของเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ.ภาคกลาง”...
...(อ่านต่อคลิกที่นี่)

21 ธันวาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 62 ครั้งที่ 2
...(อ่านต่อคลิกที่นี่)

     

วันที่ 20 ธันวาคม 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
ได้เรียนเชิญตัวแทนสมาชิก จำนวน 30 ท่าน
เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อบังคับสหกรณ์ฯ
ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด พ.ศ.2564 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย
การสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564 หลังจากการประชุมใหญ่...
(อ่านต่อคลิกที่นี่)

16 ธันวาคม 2564 ท่านประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท และที่ปรึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
ท่าน ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการ
นางสิรินทิรา เกตุตระกูล รองผู้จัดการ และตัวแทนคณะกรรมการชุดที่ 62...
. . . (อ่านต่อคลิกที่นี่)

วันที่ 15 ธันวาคม 2564
ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการ
ดร.สมชาย พุทธโกสัย เลขานุการ
นางสิรินทิรา เกตุตระกูล รองผู้จัดการ
และผอ.ประยูร เขียวอินทร์ กรรมการควบคุมภายใน ให้การต้อนรับ นายสถิตชัย วรานนท์วนิช อุปนายกสมาคมฌา สส.ชสอได้เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.
. . . (อ่านต่อคลิกที่นี่)

     
 
 เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 (ชสอ.)
โดย: Administrator วันที่: 2021-12-28 10:20:32
 ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่: 2021-11-24 09:59:51
 ประกาศผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 และการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
โดย: admin วันที่: 2021-11-20 14:20:54
 รายงานกิจการประจำปี 2564
โดย: admin วันที่: 2021-11-20 11:50:16
 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
โดย: admin วันที่: 2021-11-18 13:38:20
 ประกาศขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
โดย: admin วันที่: 2021-11-17 09:24:59
 

 
 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สมาคม สฌ.สค. และ สฌ.สช. ประจำปี 2563 และ 2564
โดย: admin วันที่: 2022-01-13 08:46:58
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการสมาคม สฌ.สช. ชุดที่ 5
โดย: admin วันที่: 2022-01-07 17:02:32
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศะล่วงหน้า สมาคม สฌ.สช. และ สฌ.สค. ประจำปี 2565
โดย: admin วันที่: 2022-01-04 08:32:01
 รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท (สฌ.สช.) ชุดที่ 5
โดย: admin วันที่: 2021-12-27 12:15:08
 ประกาศกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ 2564 สมาคม สฌ.สช. และ สฌ.สค.
โดย: admin วันที่: 2021-12-17 10:03:03
 เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ สมาคม สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2565
โดย: admin วันที่: 2021-11-30 14:27:32
 

 
 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
โดย: Administrator วันที่: 2022-01-12 15:34:34
 พ.ร.บ.และกฎกระทรวง
โดย: admin วันที่: 2021-10-11 10:43:32
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564
โดย: Administrator วันที่: 2020-12-21 12:43:51
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563
โดย: Administrator วันที่: 2020-01-08 14:26:12
 ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
โดย: Administrator วันที่: 2018-06-19 11:05:27
 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์
โดย: Administrator วันที่: 2018-04-03 10:34:17