Facebook  Line ออนไลน์เครือข่ายใยแมงมุม

 

โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ผ่านธนาคาร

>> เลขบัญชีธนาคาร <<

กรุงไทย 106-1-20455-3

ออมสิน 0-20229870330
 
 
 
ร้อยละ
5.75
 
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.50
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.75
 
สหกรณ์โรงเรียน
ร้อยละ 3
 
ทวีทรัพย์
ร้อยละ 3.5
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2563

 
จำนวนสมาชิก
 
  สามัญ 4,748   คน
  สมทบ 602   คน
รวม
5,350  
คน
   
   
เงินรับฝาก
 
ออมทรัพย์
179,515,943.08
 
สหกรณ์โรงเรียน
30,359,982.08
 
ออมทรัพย์ ATM
386,268.36
 
เงินฝากตามรอยพ่อ
26,844,556.55
 
เงินฝากเพื่อค้ำประกันผู้กู้
10,576,994.34
 

เงินฝากเพื่อความมั่นคง

4,171,196.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
842,196,192.16
 

ออมทรัพย์พิเศษ
(ทวีทรัพย์ 6)

520,527,831.93
 
สหกรณ์อื่น
47,000,000.00
 
 
เงินให้สมาชิกกู้
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
12,957,668.25
 
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
50,675,074.25
 
เงินกู้สามัญ
5,167,810,547.25
 
เงินกู้พิเศษ
413,778,428.00
 
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
 
881,000,000.00
 
วันนี้:
3 คน
 
ทั้งหมด:
136175 คน
 
 
 
Next
Previous

 
 ประกาศการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ถึงผู้จัดการ
โดย: admin วันที่: 2020-03-12 12:15:17
 ประกาศว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้
โดย: admin วันที่: 2020-03-09 14:45:04
 การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
โดย: admin วันที่: 2020-03-06 12:42:01
 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ "กระเป๋าสานเส้นพลาสติก" ประจำปี 2563
โดย: Administrator วันที่: 2020-02-22 10:55:10
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: admin วันที่: 2020-02-17 08:19:19
 แจ้งชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาคมฌาปนฯ (สฌ.สช.) ประจำปีบัญชี 2563
โดย: Administrator วันที่: 2020-02-14 15:45:06
 

 
 รายงานประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ประจำปี 2562
โดย: Administrator วันที่: 2019-11-14 13:06:18
 แจ้งสมาชิกสมาคม สสอค. และ สส.ชสอ. ทุกท่านทราบ สมาคมฯ เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ประจำปี 2563 รายละเอีย
โดย: Administrator วันที่: 2019-10-31 21:22:42
 สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี
โดย: Administrator วันที่: 2019-04-23 14:58:04
 รายงานรประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-19 10:19:10
 เปิดรับสมัครกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุดที่ 3
โดย: Admin วันที่: 2018-01-17 11:38:45
 แจ้งชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปีบัญชี 2561
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 15:48:03
 

 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563
โดย: Administrator วันที่: 2020-01-08 14:26:12
 โปรแกรมธนาคารโรงเรียน School Bank 311
โดย: Administrator วันที่: 2019-06-18 12:46:51
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562
โดย: Administrator วันที่: 2018-12-06 15:54:41
 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
โดย: Administrator วันที่: 2018-08-14 15:17:42
 ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
โดย: Administrator วันที่: 2018-06-19 11:05:27
 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์
โดย: Administrator วันที่: 2018-04-03 10:34:17