ร้อยละ
5.75
 
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.50
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.75
 
สหกรณ์โรงเรียน
ร้อยละ 3
 
ทวีทรัพย์
ร้อยละ 3.5
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 
จำนวนสมาชิก
 
  สามัญ 4,698   คน
  สมทบ 544   คน
รวม
5,242  
คน
   
   
เงินรับฝาก
 
ออมทรัพย์
173,903,458.74
 
สหกรณ์โรงเรียน
33,080,787.55
 
ออมทรัพย์ตามรอยพ่อ
13,853,586.26
 
ออมทรัพย์พิเศษ
(ทวีทรัพย์)
8,569,500.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
696,769,776.43
 
สหกรณ์อื่น
200,118,904.12
 
 
เงินให้สมาชิกกู้
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
24,878,170.25
 
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
50,505,201.50
 
เงินกู้สามัญ
525,088,661.00
 
เงินกู้พิเศษ
413,430,630.75
 
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
 
919,960,000.00
 
วันนี้:
13 คน
 
ทั้งหมด:
112214 คน
 
 
 
Next
Previous

 
 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุที่นำเงินเข้าบัญชี
โดย: Administrator วันที่: 2019-06-05 16:05:54
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักการภารโรง)
โดย: Administrator วันที่: 2019-05-28 14:58:42
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
โดย: ADMINISTRATOR วันที่: 2019-05-24 17:32:18
 กำหนดชำระเงินประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจ @ ประจำปี 2562
โดย: Administrator วันที่: 2019-05-24 09:07:36
 การจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562
โดย: Administrator วันที่: 2019-05-23 12:58:35
 เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 2 (สฌ.สช.2)
โดย: Administrator วันที่: 2019-05-17 15:44:38
 

 
 สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี
โดย: Administrator วันที่: 2019-04-23 14:58:04
 รายงานรประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-19 10:19:10
 เปิดรับสมัครกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุดที่ 3
โดย: Admin วันที่: 2018-01-17 11:38:45
 แจ้งชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปีบัญชี 2561
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 15:48:03
 โปรแกรมธนาคารโรงเรียน School Bank 311
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 13:43:08
 Magic Mirror Online แบบแสดงความคิดเห็น
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 13:42:11
 

 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562
โดย: Administrator วันที่: 2018-12-06 15:54:41
 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
โดย: Administrator วันที่: 2018-08-14 15:17:42
 ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
โดย: Administrator วันที่: 2018-06-19 11:05:27
 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์
โดย: Administrator วันที่: 2018-04-03 10:34:17
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561
โดย: Administrator วันที่: 2018-01-29 08:45:52
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 15:53:01