ร้อยละ
5.75
 
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.50
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.75
 
สหกรณ์โรงเรียน
ร้อยละ 3
 
ทวีทรัพย์
ร้อยละ 3.5
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 
จำนวนสมาชิก
 
  สามัญ 4,580   คน
  สมทบ 471   คน
รวม
5,051  
คน
   
   
เงินรับฝาก
 
ออมทรัพย์
148,988,473.45
 
ออมทรัพย์พิเศษ
929,525,570.69
 
 
เงินให้สมาชิกกู้
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
41,352,932.25
 
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
51,068,425.50
 
เงินกู้สามัญ
4,840,316,470.50
 
เงินกู้พิเศษ
413,506,350.25
 
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
 
1,368,200,000
 
 
วันนี้:
21 คน
 
ทั้งหมด:
85963 คน
 
 
 
Next
Previous

 
 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58
โดย: Administrator วันที่: 2017-10-20 16:43:18
 แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2560
โดย: Administrator วันที่: 2017-10-20 08:54:57
 ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
โดย: Administrator วันที่: 2017-09-19 11:30:31
 

 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560
โดย: Webmaster วันที่: 2017-01-04 15:55:36
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2559
โดย: Webmaster วันที่: 2016-12-15 10:31:22
 ระเบียบ-ข้อบังคับ
โดย: admin วันที่: 2013-01-16 09:49:47
 

 
 รายงานงบการเงินแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (อย่างย่อ)
โดย: Administrator วันที่: 2017-08-18 15:30:30
 โปรแกรมธนาคารโรงเรียน School Bank 311
โดย: Administrator วันที่: 2017-07-26 07:19:12
 Magic Mirror Online
โดย: Webmaster วันที่: 2017-01-20 22:46:03
 ตารางการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับปีบัญชี 2560 (สสอค.) และ (สส.ชสอ.)
โดย: Webmaster วันที่: 2016-11-29 16:43:19
 การประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลสมาชิกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
โดย: admin วันที่: 2013-01-09 14:45:57
 
 
 
   
 
รวมภาพกิจกรรมอัพโหลดผ่าน Facebook
 
   
 
พีธีลงนามร่วมมือการออมของสหกรณ์
 
   
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจประจำปี 2559
 
   
 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มอาหารและขนม
 
   
 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มเกษตรกร
 
   
 
กิจกรรมออมทรัพย์โรงเรียนวัดส่องคบ อ.เมือง จ.ชัยนาท
 
   
 
การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 และสัมมนาสมาชิก
 
   
 
ภาพกิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์บุญ
 
   
 
โครงการ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
   
 
งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559